ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: की मात्रा वाले शब्द [PDF] – a, ai, o, ou, am, aha ki matra wale shabd

ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: की मात्रा वाले शब्द [PDF] | a, ai, o, ou, am, aha ki matra wale shabd

ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: की मात्रा वाले शब्द | a, ai, o, ou, am, aha ki matra wale shabd
सभी शब्दों जिसमे ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: की मात्रा वाले शब्द क्रम से नीचे बताए एवं इसकी लेख के नीचे PDF फाइल भी पोस्ट के अंत में है.
ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: की मात्रा के शब्द (Badi Ee Ki Matra Wale Shabd) हम नीचे बता रहे हैं.

ए की मात्रा वाले शब्द | a ki matra ke shabd

A ki matra wale shabd: सभी नामों को लिस्ट में हम नीचे बता रहे हैं.
ए की मात्रा का चिन्ह – े
उदाहरण:
बेसन . नेत्र . बेटा . जेल . जेठ . पढ़ने, देवा . रूपये . मेघ . तेल . पीछे . देहरादून . विशेष . लेख,  पेन . पेन्सिल . भावेश . आगे . बेटी . केश, चेला . सुनते . करके . रेल . मैंने . रोने . खाते . लिखते . खाते . राकेश
 . सेना . चेतक . देवता . वेतन . नेहा . तेजा, पेज . पूरे . उसके . पेड़े . डेट . रेखा . पेपर . नारे . उनके . मेकअप . सबसे . रिश्ते . लेख . आने . पेशे . भरे . सेवा,  भेद . खेल . सुधरने . श्रेया . परफेक्ट . पढ़ते . रखने . जलेबी . फेक . तुम्हे . फेवरेट . केवल . देवर .
श्वेत . इसे . निनांवे . चेत्र . फेकना . फिल्मे . शेष . नीचे . देना . बेटी . स्नेह . फेसबुक . ताले . केस . कपड़े . डेली . शेल . हवेली . विवेक . सेठ . अभिनेत्री . अभिनेता . मेवा . तेज . देवी . ठेला . नेता . सिगरेट .
लेना . बेल . महेश . बोले . रेत . दिनेश . नेहा, खेत . नये . सेब . भेष . बेचारा . कूदते . पहले . शेर . पहचाने . ट्रेवल . मेरा . केन्द्र . मेहनत . चेतना, केला . बेलन . उछलते . चमेली . लेखक . बताते . समझे . टेन्ट . भेड़ . गाने . बड़े . बेहतर . मेवाड़ . बेच . केशव,
सवेरा . रिश्तेदार . सहने . सेवा . निकले . सेवक . सवेरा . पहनने . करने . भेजना . जाने . जेब . पेड़ . सपने . कलेश . केरी, आंखे . राजेश . लेवल . बसेरा . होने . प्रेम . रेट . चेतना . देख . वाले . सहेली . करेला . लेजा, हमेशा . खेजड़ी . रमेश . बनाने . तेरह . झूले .
गणेश . भागते . बच्चे . दौड़ते . सेना, टेटू . मेल . सपेरा . ठठेरा . पेट . मीठे . खट्टे . महेकता . प्यासे . रेशम . लेकिन . रेगुलर, कूदे . संकेत . रूपरेखा . सुरेश . मेला . टुकड़े . छेद . तेरा . बगीचे . डेम . तोड़ते . कूड़े .
लालटेन . सोने . तेईस . उड़े . गड्ढ़े . जिनके . बोरे . देश . नाते . चेहरा . लेखक . केसर . जेई . मेंढक . टेंट . सीखे . वाले . गहने . फिसले . रहने . अनेक…Read more…

ऐ की मात्रा वाले शब्द | ai ki matra ke shabd

Ai ki matra wale shabd: किसी भी ऐ की मात्रा वाले नाम को छोड़े नही क्योंकि ऐसे शब्द आसानी दे नही मिलते.
ऐ की मात्रा का चिन्ह – ै
उदाहरण
जैसा, पैदल,  तैयार, बैठक, पैसा, मैदान, लौटा . शैतान, खैर . कैदी, लौकी . गैर, रज्जनैता . बैलगाड़ी, हैरान, पैडल, कैला . बैठक, गैस, लौभ . छैला, गवैया, जैला . पैसा, पैदा, नैतिक . कैदखाना . मैया . छैला, वैसा, कैसा, नैनीताल, मटमैला, पैदल, पैर…Read more…

ओ की मात्रा वाले शब्द | o ki matra ke shabd

O ki matra wale shabd: 170+ नाम है अतः सभी को ध्यान पूर्वक पढ़े–
ओ की मात्रा का चिन्ह – ो
उदाहरण
तोल . मोटा . होली . मोर . चलो . लोटा . बोना . घोड़ा . कोटा . गोपी . गाओ . गोरा . ओस . घोर . लोभ . भोग . रसोई . होली . ओजोन . दोष ,खोट . लोकी . मोन . बोतल ,छोटी . मोहन . लोमड़ी . लड़ो ,सोनू .
मोनू . छोरी ,कोर्ट . कोटी . बढ़ो ,टोपी . धोबी . फोन ,भोज . रोज . सोच . सोना ,चोर . बोल . दोपहर . कोई . सोडा ,खोपड़ी . झोपड़ी . सोनम . धोखा ,मोती . रोशन . पोटली ,जोकर . खोखला . नोट ,मोटर .
रोचक . मोदक ,फोड़ . ओम . चोर . शोर ,कचोरी . समोसा . गोवा ,कॉलोनी . मिलो . गोल . टोलू . गोलू . प्रमोद . तोता ,धोती . ढोकला . जोड़ा ,सबको . नोक . टोक . लोटा ,छोला . रोल . भोजन . सोहन ,ओला .
गोला . रोटी . मोती . पकोड़ा . गोपाल . छोड़ो ,डोर . छोटा . चोटी . कोयला . कोयल . झोला ,कटोरी . रेडियो . तोलिया . लोटिया ,ठोकर . बोध . कोष ,बोना . बोल . शोले . पोता ,गोल . रोना ,मुझको . तुझको .
उसको ,ढोल . वोट . खरगोश . मोटर . भोला ,दो . वीडियो . ऑडियो ,रोली . मोना . डोसा . झगड़ों ,मोक्ष . शोभा . रोहन .  जोर ,लगाओ . चोट . नाचो . आओ ,विरोध . भोपाल . कोरोना . बच्चों . लोग . लोक . तोड़
 . दोनों ,कोठी . मोदी . सोलर . टोल ,किलो . मोह . कठोर . मिलो . योग . रोग . खेलो ,कोयल . गोभी ,थोड़ा . मोटर . गोली . गोपी . होठ ,मोठ . रुको . छात्रो…Read more…

औ की मात्रा वाले शब्द | Ou ki matra ke shabd

Ou ki matra wale shabd: मुस्किस ले ऐसे नाम आपके लिए लेख में शामिल कर पाए है अतः समस्त को पढ़े.
औ की मात्रा का चिन्ह – ौ
उदाहरण–
गौरव . लौकिक ,फिरदौस . जौनपुर . पौध . चौक ,शौकत . चौराहा . औरत . भौमिक . गौरैया . जालौन . धौलपुर, लौकी . मौसी  मौसी . मौसा . हथौड़ा . कौन .
पकौड़ा . नौकरी ,दौड़ . औजार . पौधा . नौका ,चौखट . चौदह . औज़ार ,चौड़ाई . कचौड़ी . औषधि . औषधि . कौरव . नौकर . मौसम . गौरी . रौनक . दौलत ,कौवा . चौपाल . जौहरी . भौमिक . गौरैया, यौगिक,  यौगिक . शरौता . तौलिया.
 

अं की मात्रा वाले शब्द | am ki matra ke shabd

Ang ki matra wale shabd: 176+ सभी नामों की लिस्ट में हम नीचे बता रहे हैं.
अं की मात्रा का चिन्ह –  ं
उदाहरण:
लहंगा . संग . सरपंच ,चांदनी . पंखा, महंगा . बंजर ,फंदा . गंदी . चंदा ,गांजा . मांजा . शंकर ,कांति . खंभा . मंत्री . रंगीन . दांग . संस्कार . अहंकार . मंजन
 ,कंपन . चंपक . चंचल . पंजा ,कांग्रेस . वंश . रंजन ,चंपारण . तंबू . संकट . मंदिर ,मंच . गांव . लंका . अंजली . सांस . ठंडा . संत ,जयंती . अहंकार .
इंटरनेट ,गंद . संजू . झंडा . अंजू ,रंग . मंजू,  मां . घंटी . बंदर ,संसार . आंकड़ा . जंग ,लंबू . शंका . गांठ ,छंद . चंपा . रंग . खूंटी . दंग ,संता . सुंदर . गंदगी . पंजाब . सिकंजा . डंग . कलंक . रंगीला . अंडा . मंगल . लंबा ,डंडा . पंख . मंदिर, इंतजार . चिंता . ट्रंप ,डंका . मंद .
मोसंबी ,भंग . नंदी . अंतिम . भयंकर . तंग . लहंगा . रांझा . मंजर . बंदर,  टंकी ,कंघी . नारंगी .  कंठ . मंत्र ,आनंद . संहार . चंद ,ठंड . बंदा . गंजा ,तरंग . समंदर . कंगन . मलंग . संबंध . पंथ . चंदन ,सुरंग . घंटाघर .
गंगाधर ,संज्ञा . प्रचंड . पंच ,मंचन . पंत . पांडव . इंडिया . अंबा . जंप .  खंड . संजय,  अलंकार . कंचन . बंता . तंत्र . संतरा . जंगल . बंद . अनंत . संघ ,मांग . अंजलि .   लंगूर . शिकंजी . गंगाराम . पतंग . बंगाल .
पलंग ,शंख . पंचांग . चंडी . कुंभ . अंक . प्रांत . अंकुर . पंथी . खूंखार . अंगूर . संजना . अंधकार . अंत . बंधन . मंजू . गूंगा . घंटा . कंप्यूटर . गंगा . अंदर . गंदा
.  अंग . कंपनी . हंस ,चिंतन . मंगलवार . अंजना . बसंत . संदेश . भंडार ,कंधा . लंदन . सांप . ढंग .  इंजन . वंदन

अ: की मात्रा वाले शब्द | aha ki matra ke shabd

Aha ki matra wale shabd: सभी नामों को लिस्ट में हम नीचे बता रहे हैं.
अ: की मात्रा का चिन्ह – ः
उदाहरण:
निःशब्द . संभवतः . छः ,लोकाः . लक्ष्मी: . धृति: ,सायंकालः . मिलामः . भवतः . दुःसाहस . अधःपतन . निःसहाय ,प्रातःकाल . नम: ,निःशेष . विशेषतः . निःसंकोच ,फलतः . तपः . दुःशासन ,दुःस्वप्न . अत: .
सामान्यत: ,प्राय: . निःशुल्क . शनै: ,सुयशः . विजयः ,अंतःकरण . प्रात: . अतः . पुन: ,नमस्कारः . मात: ,शतशः . दुःख . निःस्वार्थ . शंकर: . शुभाशयाः . ईश्वरः
 . मूलत: . भूर्भुवः . क्रमशः ,जना: . सुशान्ताः . शक्तिः . कुत: . इश्वरः . फलत: . अंततः . मुख्यतः . स्वतः . अंशतः ,स्वतः . शुभेच्छा: . स्वः  ..
PDF File comments karen
ये भी पढ़ें– आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ की मात्रा वाले शब्द

Leave a Comment